Logo: BIP

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

W środę, 12 czerwca, rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 • 27-05-2024
W środę, 12 czerwca 2024 roku, rozpocznie się nabór wniosków do gminnego programu dofinansowań na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 59 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w dniach: 12.06.2024 - 14.06.2024 r. w godz. 7.30 - 15.00. Pula środków, przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu w 2024 roku wynosi 300 tys. zł.

Dofinansowaniem objęto:
1) zakup i montaż urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu przez wyspecjalizowaną firmę (wykonawcę) - na podstawie faktury oraz podpisanego przez wykonawcę i zamawiającego protokołu odbioru,
2) zakup urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu w tzw."systemie gospodarczym" - na podstawie faktury/rachunku oraz podpisanego oświadczenia
wnioskodawcy o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wynosić będzie 50% całkowitego kosztu brutto (zakupu wraz z montażem oczyszczalni), lecz nie więcej niż 6 000,00 złotych brutto.
Poza tym dopuszczono składanie wniosków o dofinansowanie dla domów w budowie pod warunkiem, że obiekt zostanie oddany do użytku najpóźniej do dnia 31 grudnia roku następnego po roku, w którym wnioskodawca otrzymał dofinansowanie.
Regulamin naboru oraz niezbędne formularze znajdziecie W ZAŁĄCZNIKACH.

Główne zasady dotacji:
Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie.

Dotacje mogą być udzielone podmiotom, którzy są zameldowani/mają siedzibę/miejsce prowadzenia działalności na terenie gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości objętej przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania, ujawnienia siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Bełchatów we właściwym rejestrze, jest zobowiązany wykonać najpóźniej do31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części.

Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada 2024 roku, tj. do dnia 15 listopada 2024 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów wniosek o płatność wraz z wszystkimi załącznikami.
 
Dotacja gminy może być jednocześnie łączona z innym dofinansowaniem pochodzącym z innych środków publicznych, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, czyli kosztów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.

Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższymi uchwałami określającymi Regulamin dofinansowania:
- Uchwała nr LX/554/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów. Dostępny na stronie internetowej: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2023/5133/
- Uchwała nr LXXIII/667/2024 Rady Gminy Bełchatów z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LX/554/2023 Rady Gminy Bełchatów w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów. Dostępny na stronie internetowej: https://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2024/3729/

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są, w szczególności:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy.
Ponadto budynek, do którego będzie podłączana instalacja objęta przedmiotowym dofinansowaniem winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 31 grudnia roku następnego, w którym wnioskodawca
otrzymał dofinansowanie.

Procedura otrzymania dofinansowania:
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia.
Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie Wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów wraz z niezbędnymi załącznikami.
 
UWAGA!
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2024 r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.

Niezbędne dokumenty:
- WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów;
- Oświadczenie współwłaścicieli;
- Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
- Wniosek o wypłatę dotacji (do rozliczenia dotacji);
- Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania (do rozliczenia dotacji);
- Oświadczenie o montażu w systemie gospodarczym (do rozliczenia dotacji);
- Oświadczenie o likwidacji zbiornika (do rozliczenia dotacji).
czytaj dalej

16 stycznia startuje nabór do kolejnej edycji gminnego programu OZE

 • 03-01-2024
We wtorek, 16 stycznia 2024 roku startuje nabór wniosków do programu gminnych dofinansowań do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów - edycja II rok 2024. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 55 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 8 - 15.00 aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu, ale nie dłużej, niż do 30 czerwca 2024 roku*.
Na razie w budżecie na 2024 rok zabezpieczony został 1 mln zł, ale jak podkreśla Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów, w kolejnych miesiącach w miarę uwalniania się środków finansowych, pula ta będzie systematycznie zwiększana. 
 
W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek (jedna osoba wchodzi z jednym wnioskiem). Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Dofinansowanie przyznawanebędzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.
Formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.com.pl w zakładce dotacja z budżetu gminy. Dostępne są też w Punkcie Informacyjnym w budynku Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 55.
 
Dodatkowe informacje:
*Data 30-06-2024 jest ostatnim dniem udzielenia pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie to obowiązuje do dnia 31-12-2023 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.

Informujemy również, że w roku 2024 zostanie przygotowany projekt nowego Regulaminu, w którym katalog kosztów zostanie rozszerzony o magazyny energii. W roku 2023 nie było możliwe przygotowanie nowego projektu Regulaminu z uwagi na to, iż przepisy regulujące pomoc de minimis zostały wprowadzone Rozporządzeniem Komisji dopiero w dniu 13-12-2023 r., natomiast wchodzą w życie dopiero od 01-01-2024 r.
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, tel. 44 635-26-45 wew. 44.
 
Zasady dotacji:
 • Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do źródła grzewczego (wymienionego w § 1 pkt. 1-5 Regulaminu) jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy - normy PN-EN 303-5:2012.
 • Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 • Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada danego roku (tj. do dnia 15-11-2024 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z załącznikami).
Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą:
 
Zgodnie z Regulaminem dofinansowaniu podlegają:
 1.  pomp ciepła dwufunkcyjnych CWU i CO;
 2. kotłów grzewczych na gaz, w tym na gaz z sieci;
 3. kotłów grzewczych na biomasę, w tym pellet;
 4. ogrzewanie elektryczne;
 5. kocioł zgazowujący drewno;
 6. mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 7. kolektorów słonecznych/pomp cwu.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są:
 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.
Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy są zameldowani/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania na terenie Gminy Bełchatów jest zobowiązany dokonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obrębie nieruchomości wskazanej we wniosku w pobliżu przedmiotowego budynku, jeśli urządzenie będzie działać na jego potrzeby.
 
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Ostateczny termin na zawarcie umowy upływa 30-06-2024 r. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o płatność oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wraz z kserokopią faktury/rachunku.
UWAGA
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2024r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
Niezbędne dokumenty:
1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów – edycja II;
2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
5. Wniosek o wypłatę dotacji;
6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
czytaj dalej

Dodatkowy nabór na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

 • 25-08-2023
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW
na udzielenie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów na 2023 r.
W związku z faktem, że zwolniły się 4 miejsca na udzielenie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów na 2023 r., Wójt Gminy Bełchatów stosownie do zapisów Regulaminu przyjętego Uchwałą nr LX/554/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów informuje, że zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.
Wypełniony wniosek w formie papierowej wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami będzie można składać w pokoju nr 31 (I piętro) od 30.08.2023 r. do 31.08.2023 r.w godzinach 7.30 do 15.00.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bełchatów, w miarę posiadanych środków finansowych. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.
Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada 2023 roku, tj. do dnia 15 listopada 2023 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z wszystkimi załącznikami.
 
Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.ugbelchatow.pl (w zakładce dotacja z budżetu gminy http://www.ugbelchatow.pl/PL/3274/1595/W_czwartek__20_lipca__rusza_nabor_wnioskow_na_dofinansowanie_budowy_przydomowych_oczyszczalni_sciekow/k/ ). Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, tel. 44 635-65-68 wew. 31
 
czytaj dalej

W czwartek, 20 lipca, rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 • 06-07-2023
W czwartek, 20 lipca 2023 roku, odbędzie się nabór wniosków do gminnego programu dofinansowań na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 31 (I piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 7.30 -15.00. Nabór wniosków o udzielenie dotacji będzie prowadzony do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Bełchatów w 2023 roku (w 2023 roku jest to 200 tys. zł).
 
Dofinansowaniem objęto:
1) zakup i montaż urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu przez wyspecjalizowaną firmę (wykonawcę) - na podstawie faktury oraz podpisanego przez wykonawcę i zamawiającego protokołu odbioru,
2) zakup urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu w tzw. "systemie gospodarczym" - na podstawie faktury/rachunku oraz podpisanego oświadczenia wnioskodawcy o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu.
 
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wynosić będzie 50% całkowitego kosztu brutto (zakupu wraz z montażem oczyszczalni), lecz nie więcej niż 4 000,00 złotych brutto.
Poza tym dopuszczono składanie wniosków o dofinansowanie dla domów w budowie pod warunkiem, że obiekt zostanie oddany do użytku najpóźniej do dnia 31 grudnia roku następnego po roku, w którym wnioskodawca otrzymał dofinansowanie.
 
Regulamin naboru oraz niezbędne formularze znajdziecie W ZAŁĄCZNIKACH.
 
Główne zasady dotacji:
 • Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 • Dotacje mogą być udzielane na zakup i montaż wyłącznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, zainstalowanych w miejscowościach, w których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona (np. budynki położone w znacznej odległości od głównej istniejącej lub projektowanej magistrali sieci kanalizacyjnej).
 • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie.
 • Dotacje mogą być udzielone wnioskodawcom, którzy dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego). W przypadku kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli budynku/lokalu na realizację prac objętych wnioskiem bądź pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich właścicieli nieruchomości, upoważniające do złożenia wniosku i realizacji zadania.
 • Dotacje mogą być udzielone podmiotom, którzy są zameldowani/mają siedzibę/miejsce prowadzenia działalności na terenie gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości objętej przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania, ujawnienia siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Bełchatów we właściwym rejestrze, jest zobowiązany wykonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części.
Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada 2023 roku, tj. do dnia 15 listopada 2023 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z wszystkimi załącznikami.
Dotacja gminy może być jednocześnie łączona z innym dofinansowaniem pochodzącym z innych środków publicznych, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, czyli kosztów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.
 
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą określającą Regulamin  dofinansowania:
Uchwała nr LX/554/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów. Dostępny na stronie internetowej: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2023/5133/
 
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są, w szczególności:
 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.
Ponadto budynek, do którego będzie podłączana instalacja objęta przedmiotowym dofinansowaniem winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 31 grudnia roku następnego, w którym wnioskodawca otrzymał dofinansowanie.
 
Oto, jak wyglądać będzie procedura otrzymania dofinansowania:
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie Wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i  rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów wraz z niezbędnymi załącznikami.
 
UWAGA!
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2023 r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
 
Niezbędne dokumenty:
- WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów;
- Oświadczenie współwłaścicieli;
- Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
- Wniosek o wypłatę dotacji (do rozliczenia dotacji);
- Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania (do rozliczenia dotacji);
- Oświadczenie o montażu w systemie gospodarczym (do rozliczenia dotacji);
- Oświadczenie o likwidacji zbiornika (do rozliczenia dotacji).
 
czytaj dalej

Zakończenie naboru wniosków do II edycji gminnego programu OZE

 • 10-01-2023
W związku z wyczerpaniem puli środków, informujemy o zakończeniu naboru wniosków do II edycji programu gminnych dofinansowań do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów.
W ramach naboru zostało złożonych 437 wniosków.
czytaj dalej

10 stycznia startuje nabór do II edycji gminnych dotacji do OZE

 • 15-12-2022
We wtorek, 10 stycznia 2023 roku, rozpocznie się nabór wniosków do programu gminnych dofinansowań do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów - edycja II. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 55 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 7.30 -15.00 aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu (w 2023 roku są to 4 mln zł).
W II edycji programu wzrastają również kwoty dotacji, przewidzianych na poszczególne urządzenia, przy czym w przypadku pomp ciepła są one zróżnicowane w zależności od klasy energetycznej (szczegóły w REGULAMINIE). Wśród zmian, wprowadzonych w programie na 2023 rok jest m.in. to, że dofinansowaniem objęto również ogrzewanie elektryczne i kotły zgazowujące drewno, a osoby, które chcą się starać o dofinansowanie na fotowoltaikę, nie muszą też wymieniać dotychczasowego źródła ogrzewania na ekologiczne. Poza tym dopuszczono składanie wniosków o dofinansowanie dla domów w budowie pod warunkiem, że obiekt zostanie oddany do użytku w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 
 
Regulamin naboru oraz niezbędne formularze znajdziecie W ZAŁĄCZNIKACH.
 
Zasady dotacji:
 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do źródła grzewczego (wymienionego w § 1 pkt. 1-5 Regulaminu) jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy - normy PN-EN 303-5:2012.
 2. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 4. Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada danego roku (tj. do dnia 15-11-2023 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z załącznikami).
 5. Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą:
 
Zgodnie z Regulaminem II edycji programi dofinansowaniu podlegają:
1) pompy ciepła dwufunkcyjnych CWU i CO
2) kotłów grzewczych na gaz, w tym na gaz z sieci
3) kotłów grzewczych na biomasę, w tym pellet
4) ogrzewanie elektryczne;
5) kocioł zgazowujący drewno;
6) mikroinstalacji fotowoltaicznych;
7) kolektorów słonecznych/pomp cwu.
 
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są
 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.
 
Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy są zameldowani/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania na terenie Gminy Bełchatów jest zobowiązany dokonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obrębie nieruchomości wskazanej we wniosku w pobliżu przedmiotowego budynku, jeśli urządzenie będzie działać na jego potrzeby.
 
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i  rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o płatność oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wraz z kserokopią faktury/rachunku.
 
UWAGA!
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2023r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
 
Niezbędne dokumenty:
 1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów – edycja II;
 2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
 3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
 4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
 5. Wniosek o wypłatę dotacji;
 6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania;
czytaj dalej

Informacja na temat dofinansowań na zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń

 • 01-08-2022
Wójt Gminy Bełchatów, informuje iż Komisja Oceny Wniosków ds. dofinansowania urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń zakończyła już prace związane z analizą i weryfikacją złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów na rok 2022.
W przeprowadzonym w dniach 12-14 lipca br. naborze złożono łącznie 326 wniosków na łączną kwotę 3 327 500,00 zł. W wyniku dokonanej weryfikacji pozytywnie rozpatrzono 233 na łączną kwotę 2 495 000,00 zł. Osoby, które przeszły pozytywnie weryfikację wniosków otrzymają potwierdzenie sms-em.
 
Obecnie rozpoczął się proces przygotowania umów dla wszystkich zakwalifikowanych do dofinansowania. Każdy mieszkaniec zostanie indywidualnie poinformowany o przygotowanej umowie i zaproszone na podpisanie.
czytaj dalej

Nabór wniosków na dotacje do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów na rok 2022

 • 06-07-2022
Zasady dotacji
 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy  - normy PN-EN 303-5:2012, oraz nie  uzyskał certyfikatu  ekoprojektu (ecodesign) wystawionego przez akredytowaną jednostkę badawczą.
 2. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 4. Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem
  30 listopada danego roku (tj. do dnia 30-11-2022 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  sprawozdanie z wykorzystania dotacji).
 5. Po roku i trzech latach od zamontowania urządzenia należy złożyć druk „Informacja o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej /cieplnej przez urządzenie”.
 6. Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą
Zgodnie z Regulaminem dofinansowaniu podlegają
1) pompy ciepła dwufunkcyjne CWU i CO;
2) mikroinstalacje fotowoltaiczne;
3) kotły grzewcze na gaz, w tym na gaz z sieci;
4) kotły grzewcze na biomasę, w tym pellet;
5) kolektory słoneczne/pompy cwu.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są
 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.
Dotacja może być udzielona odbiorcom końcowym, którzy są zameldowani na terenie Gminy Bełchatów/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości wymagana jest pisemna zgoda właściciela budynku/lokalu na realizację prac objętych wnioskiem bądź pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości. Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania na dzień złożenia wniosku.
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia oraz szacuje koszty zadania. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań. Podczas wyboru wykonawcy oraz rodzaju urządzenia należy pamiętać o obowiązku zamontowania urządzenia monitorująco-sterującego, które pozwoli odczytać ilość wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej. Warunek ten nie dotyczy urządzeń, które posiadają wbudowaną taką funkcję.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i  rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania oraz sprawozdania
z wykorzystania dotacji
wraz z kserokopią faktury/rachunku.
 
UWAGA
 • Montaż urządzeń wyłącznie do 30 listopada 2022.
 • Data odbioru z protokołu to data, od której Dotowany zobowiązuje się eksploatować urządzenie.
 
Niezbędne dokumenty:
 1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów;
 2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
 3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
 4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
 5. Wniosek o wypłatę dotacji;
 6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania;
 7. Informacja o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez zamontowane urządzenie.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022