Logo: BIP

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W LUDWIKOWIE I NOWYM ŚWIECIE, GMINA BEŁCHATÓW:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie, Gmina Bełchatów ”
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniu 19.05.2017 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie, Gmina Bełchatów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Główne cele projektu to:
·    Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej:
Celem bezpośrednim tego zadania jest przyłączenie do budowanej sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców (232), których zapotrzebowanie wynika z rozwoju mieszkalnictwa i gospodarki na terenie gminy. Efektem realizacji tego zadania będzie kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną obszaru gminy nie objętego do tej pory siecią, a co za tym idzie wdrożenie dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej ścieków komunalnych.
·    Budowa sieci kanalizacji deszczowej:
Celem przedmiotowych prac jest ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i eksfiltrację ścieków do gruntu. Dodatkowo projekt przyczyni się do ograniczenie skażenia wód i gleby związku z zanieczyszczenie pochodzących z pojazdów mechanicznych (zanieczyszczenie występujące na powierzani dróg – smary, paliwo itp.).
Celem horyzontalnym przedsięwzięcia jest wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Gminy Bełchatów poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy mające na celu dostosowanie systemu do obowiązujących uregulowań polskich i unijnych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Tym samym projekt będzie miał wpływ na rozwój gospodarczy całej Gminy oraz miejscowości, w której budowana będzie kanalizacja sanitarna.

Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 15.06.2015 r. - 31.03.2019 r.
Wartość projektu - 2 435 286,37 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 682 921,47 zł.
 
W wyniku zawartego w dniu 10.09.2018 r. aneksu nr POIS.02.03.00-00-0300/16-01 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie wzrostowi uległy:
Wartość projektu2 672 778,11 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 847 041,78 zł.

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022