Logo: BIP

Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza wśród wielu zmian – jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Rada Gminy Bełchatów uchwałą nr VI/36/2011 z dnia 4 marca 2011 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
            Zarządzeniem Nr 57/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 5 września 2011r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt powołał Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację, m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia i lokalnej organizacji pozarządowej.
Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, który organizuje jego pracę i obsługę administracyjną
Zespół Interdyscyplinarny:
 • diagnozuje problemy przemocy w rodzinie,
 • podejmuje działania profilaktyczne w środowisku zagrożonym przemocą,
 • inicjuje interwencję w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Zespół interdyscyplinarny może powoływać Grupy Robocze.
Grupa robocza to specjaliści powołani do pracy z poszczególnymi rodzinami, zgodnie z właściwością przydzielonego rejonu w przypadku dzielnicowego, pracownika socjalnego, problemami występującymi w rodzinie – pedagoga, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratora sądowego.
Do zadań grup roboczych należy:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 
Podejmowanie działań w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.
Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i stosujących przemoc, formy przemocy i wstępny plan pomocy. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, a w obecności osoby stosującej przemoc w rodzinie wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”.
Szczegółową procedurę i zadania poszczególnych służb uprawnionych do jej wszczęcia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta”. 
W ramach procedury członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zapraszają na spotkanie, opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, przekazują informacje o konsekwencjach popełnionych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków, przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Kościuszki  13, tel. 44 632-42-01 lub tel. komórkowy 515 776 507

Gdzie szukać pomocy?

ZGŁOŚ SIĘ DO INSTYTUCJI, ORGANIZACJI NA TERENIE BEŁCHATOWA ZOBOWIĄZANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA I POMOCY!
Komenda Powiatowa Policji
Bełchatów, ul. 1-go Maja 7
tel. 044 635 52 11
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie założyć Niebieską Kartę, która obejmuje interdyscyplinarne czynności zmierzające do zatrzymania przemocy w rodzinie.

Prokuratura Rejonowa
Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 44 632 17 15
 
Każda osoba poszkodowana, a także świadkowie mają prawo złożyć na Policji lub w Prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, stosującej przemoc. 
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo Prokuratura wspólnie z Policją ma obowiązek:
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci: dozoru policyjnego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego lub tymczasowego aresztowania bądź nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na okres do 3 miesięcy.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Bełchatów, ul. Kościuszki 13, parter, pokój nr 10
tel. 44 632 42 01 lub tel. komórkowy 515 776 507
Osoba doznająca przemocy w rodzinie bądź świadek przemocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego, który:
 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • opracowuje wstępny plan pomocy,
 • udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności: psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną,
 • przekazuje informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy     w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
 • przekazuje informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13 pracują specjaliści tj. terapeuta ds. uzależnień oraz radca prawny.  Informacja znajduje się w zakładce na stronie www.ugbelchatow.pl - zakładka GKRPA.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 44 632 –52-11 wew. 70
 
Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, osoby jej doświadczające mogą się zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja koordynuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
 • wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informując o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • składa wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • motywuje do podjęcia leczenia,
 • prowadzi kontrole warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wnioskuje o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku naruszenia zasad określonych w ustawie.
W każdy poniedziałek w godzinach 1530  - 1630  w budynku Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, parter, pokój 8a  (wejście od strony podwórka) pełnią dyżury specjaliści (członkowie GKRPA) w punkcie konsultacyjnym
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 733 05 45
 
PCPR organizuje i koordynuje pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego. Zapewnia schronienie dla osób będących w sytuacji kryzysowej oraz prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
 Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Bełchatów, ul. Kościuszki 2, Dom Katechetyczny - sala I piętro
 
 
 Dyżury w ramach punktu pełnią:
 
Psycholog wtorek 15.00-18.00
Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wtorek 17.00 - 20.00

 
Poradnia Życia Rodzinnego
Bełchatów, os. 1-go Maja 4a
tel. 44 633 08 88
 
Poradnia Życia Rodzinnego prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 • problemów uzależnień,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • rozwiązywania problemów osobistych,
 • trudności wychowawczych,
 • pielęgnowania więzi w rodzinie,
 • odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • poradnictwa prawnego.
 
Dyżury specjalistów:
 
Psycholog wtorek 1600 – 1800  
Psycholog Grupa Rozwoju Osobistego w Sytuacjach Kryzysu- grupa otwarta –
poniedziałek 1830 - 2030
 
 
Na terenie województwa łódzkiego działa:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź, tel./fax (42) 640-65-91, e-mail
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną. Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny maksymalnie do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, lekarza rodzinnego i prawnika.
 
 W A Ż N E  T E L E F O N Y
 
Numer 112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny, co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze, gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu, także w związku ze stosowaniem przemocy.
 
116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 - 22:00. Konsultanci nie oceniają ani nie pouczają. Wysłuchają Twojego problemu i razem z Tobą zastanowią się nad najlepszym jego rozwiązaniem! Porady udzielane są anonimowo!
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:
- przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;
- nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
- masz problemy w relacjach z rówieśnikami;
- masz trudności w nauce;
- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- infolinię 800 120 002 (czynna całą dobę) w tym:
 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22,
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22,
 • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22,
 - telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21),
- e-mail – e-mail
- SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki  w godzinach 13-15)
 
800 156 032 Policyjny Telefon Zaufania - linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8.00-22.00.

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022