Logo: BIP

PROJEKTY UNIJNE

„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów"

 • 04-10-2022
 
Gmina Bełchatów w dniu 31.05.2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpodami.
Celem głównym projektu jest: poprawa gospodarki odpadami w gminie Bełchatów dzięki przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zakres rzeczowy projektu zakłada:
 • plac utwardzony wraz z komunikacją o pow. do 1700 m 2 ;
 •  kontener na odpady niebezpieczne o pow. min. 6,5 x 2,3 m 2 z wyposaż;
 • kontener biurowy do obsługi PSZOK o wymiarach min. 6 x 2,4 m 2 z wyposaż;
 •  waga stalowo - betonowa min. 40 ton;
 • wiatę stalową na odpady z boksami o wymiarach min. 20 x 8,4 m 2 ;
 • infrastrukturę towarzyszącą i niezbędne instalacje;
 • tablice inf. i oznakowanie terenu;
 • drogę dojazdową do PSZOK o pow. ok. 750m 2 ;
 •  utworzenie kąciku ekologiczno-edukacyjnego.
Planowane jest utworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 11.08.2021 r. – 30.06.2023 r.
Wartość projektu to 1 682 640,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 155 575,00 zł.
 
www.mapadotacji.gov.pl
czytaj dalej

Projekt "CYFROWA GMINA"

 • 28-03-2022
 
 
 
Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3906/2/2021 z dnia 15.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez gminę.
 W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt na potrzeby cyfryzacji Gminy Bełchatów:
 • UTM Security pack wraz z rekonfiguracją urządzenia – licencja
 • Zestawy komputerowe,
 • Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania,
 • Dyski serwerowe, pamięć RAM do rozbudowy serwera beackupu NAS (komplet),
 • oraz zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Wartość projektu: 100 000,00 zł
Dofinansowanie: 100 %
 
czytaj dalej

Granty PPGR - kupimy laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

 • 04-03-2022
Gmina Bełchatów znalazła się na liście wniosków grantowych, wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Projekt zakłada zakup 9 laptopów dla 9 dzieci z rodzin popegeerowskich zamieszkujących na terenie gminy. Wartość projektu to 22.500 zł.
 
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
 
 Konkurs skierowany był do gmin, które uzyskały pozytywną opinię KOWR, w zakresie:
 • Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR,
 • Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.
 Gmina Bełchatów obecnie jest w trackie podpisywania umowy o dofinansowanie.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022