Logo: BIP

Pomoc materialna

Zasiłek szkolny w roku szkolnym 2023/2024

  • 29-07-2022
Zasiłek szkolny w roku szkolnym 2023/2024
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.)
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się/ przyznania zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
-rodzic,
-inny przedstawiciel ustawowy ucznia
-pełnoletni uczeń
- dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka
 
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.
 
Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.
Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
• śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
• ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
• nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica,
• klęska żywiołowa,
• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
• utrata pracy przez rodzica (ze stażem co najmniej 5 lat),
• inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.
 
Termin ubiegania się o zasiłek szkolny
O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.
 
Formy udzielania zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 
Wysokość zasiłku szkolnego
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 7 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.).
czytaj dalej

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

  • 29-07-2022
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2023 r.
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.)
 
OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz.1296).
Stypendium szkolne nie przysługuje:
• uczniowi klasy zerowej,
• uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Bełchatów,
• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U 2021 r. poz. 615 z późn. zm.)
 
FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w formie określonej w art. 90d ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
1) w ramach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą - na pokrycie kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjazdów na Zieloną Szkołę, wyjazdów do kin i teatrów, muzeów organizowanych przez szkołę, kółek zainteresowań, itp. - wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia oraz zawierające informację o wysokości poniesionego przez ucznia wydatku w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
a) tornistra/plecaka, podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, multimedialnych programów
edukacyjnych, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów, itp.,
b) komputera, laptopa, tabletu, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, słuchawki, kamera internetowa, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, urządzenie wielofunkcyjne, papier do drukarki, pendrive, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera,
c) biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,
d) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego przy czym w skład stroju zakupionego w ramach stypendium szkolnego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa i spodnie sportowe lub dres, getry, strój kąpielowy, klapki, czepek i okulary pływackie, obuwie typu sportowego, obuwie zmienne,
e) abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego- refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty,
f) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych - potwierdzone właściwym zaświadczeniem,
g) sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia,
h) munduru w szkole mundurowej, zakup przyborów, materiałów i stroju do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
i) okularów korygujących wzrok;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności koszty przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w internacie, bursie, czesne za pobieranie nauki, itp.;
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych art. 90d ust.2 ustawy o systemie oświaty nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów - nie jest celowe.
2. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 realizowane jest:
1) poprzez refundację poniesionych kosztów, o których mowa art. 90d ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
2) poprzez refundację zakupów o charakterze edukacyjnym, o których mowa art. 90d ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
3) w formie świadczenia pieniężnego.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń / oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).
 
Do wniosku dołączyć należy:
w przypadku zatrudnienia:
• zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
w przypadku utraty dochodu:
• dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
w przypadku otrzymywania alimentów:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
w przypadku niealimentacji:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
- na zasadach ogólnych:
• oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
w przypadku pobierania renty/emerytury:
• decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
• zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
• zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
- dla uczniów szkół do 15 września 2023 r.
- dla słuchaczy kolegiów do 17 października 2023 r.
 
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki imienne, faktury imienne i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
• nazwę wystawcy,
• datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
• numer dokumentu,
• imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
• pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
3. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022