Logo: BIP

PSZOK

Numer kontaktowy do PSZOK-u w Zawadach

 • 07-12-2023
Od 7 grudnia PSZOK w Zawadach dysponuje bezpośrednim numerem telefonu do kontaktu : 607 829 296.
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Zawady 32F, 97-400 Bełchatów.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Bełchatów określa "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach PSZOK" przyjęty Zarządzeniem Wójt Gminy Bełchatów (treść w załączeniu).
1) Regulamin PSZOK (Zarządzenie nr 146/2023)
2) zmiana Regulaminu (Zarządzenie nr 156/2023)

Załączniki

Nowe godziny pracy PSZOK w Zawadach. Punkt czynny jest teraz pięć dni w tygodniu

 • 18-08-2022
Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Zawadach czynny jest pięć dni w tygodniu (od wtorku do soboty) w następujących godzinach:
 • w każdy wtorek i czwartek od godz. 9.00 do godz. 18.00
 • w każdą środę i piątek od godz. 9.00. do godz. 17.00
 • w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 14.00.
czytaj dalej

PSZOK - ZMIANA GODZIN OTWARCIA:

Od 1 kwietnia 2021 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny będzie:
W okresie od kwietnia do października:
- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 18:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 15.00.
W okresie od listopada do marca:
- w każdy wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 13.00.
czytaj dalej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bełchatów bezpłatnie mogą dostarczyć posegregowane surowce wtórne m. in tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz inne odpady wytworzone w gospodarstwie domowym. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości Zawady, zgodnie z przedstawionym poniżej schematem.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
1. W okresie od kwietnia do października:
- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 18:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 15.00.
2. W okresie od listopada do marca:
- w każdy wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 13.00.

Jakie odpady można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
 • Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;
 • Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 28, 20 01 30;
 • Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 32;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36;
 • Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, w tym stolarka okienna;
 • Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17;
 • Zużyte opony o kodzie 16 01 03;
 • Odpady zielone o kodzie 20 02 01;
 • Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;
 • Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02;
 • Opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01;
 • Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiół, żużel) o kodzie 20 03 99
Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być w stanie pozwalającym na jego przeniesienie do kontenera.
 
Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych przez PSZOK:
- płyty azbestowo-cementowe;
- materiały izolacyjne, tj. wełna izolacyjna, styropian budowlany, papa itp.;
- części od samochodów i maszyn;
- zmieszane odpady komunalne;
- odpady pochodzące od podmiotów gospodarczych;
- odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.
 
Kilka wskazówek dla mieszkańca:
1. Do PSZOK odpady należy dostarczyć własnym transportem.
2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może dostarczać do PSZOK wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane.
3. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwe zabezpieczone, nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone.
4. Właściciel nieruchomości dostarczających odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, potwierdzenia złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Bełchatów lub dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
6. Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022