Logo: BIP

Gospodarka komunalna

TELEFON ALARMOWY:

ZGŁASZANIE AWARII I ZAGROŻEŃ

TELEFONY ALARMOWE:
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów: 669-200-082 oraz 669-200-066

Gmina Bełchatów: 500-241-717
(dotyczy zgłoszeń mających znamiona sytuacji i zdarzeń kryzysowych)

GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY BEŁCHATÓW:

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tzn. całokształt spraw o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie utrzymania:
1) infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy;
2) lokalnego transportu zbiorowego;
3) utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
4) dowozu dzieci do szkół;
5) utrzymania czystości i porządku w gminie;
6) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewienia;
7) administrowania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
8) utrzymania technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;
9) utrzymania obiektów kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

realizowane są przez Referat Skarbu i Ochrony Środowiska.
czytaj dalej

INFORMACJA O TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI:

Urząd Gminy w Bełchatowie informuje, iż Rada Gminy Bełchatów Uchwałą Nr XXXI/317/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zatwierdziła taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Taryfy określone w niniejszej uchwale będą obowiązywać w okresie od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Analiza kosztów i przychodów pozwala na utrzymanie wysokości taryf na dotychczasowym poziomie.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.
Rodzaj wodomierza
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1
2
3
4
5
1.
Grupa 1. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
(wodociąg Parzniewicki)
Cena za 1m3 dostarczonej wody
 
Stawka opłaty abonamentowej
2,50
 
4,00
zł/m3
 
zł/m-c
2.
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm
( wodociąg Parzniewicki)
Cena za 1m3 dostarczonej wody.
 
Stawka opłaty abonamentowej
5,00
 
3,00
zł/m3
 
zł/m-c
3.
Grupa 3. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
(Ławy,Huta, Wod – Kan)
Cena za 1m3 dostarczonej wody
 
Stawka opłaty abonamentowej
2,81
 
4,00
zł/m3
 
zł/m-c
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Lp.
Rodzaj wodomierza
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1
2
3
4
5
1.
Grupa 1. Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczali Zawady i Łękawa
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
4,62
zł/m3
2.
Grupa 2. Odbiorcy odprowadzający ścieki do Spółki Wod - Kan
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
7,05
zł/m3
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022