Logo: BIP

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) – art. 9a – 9h, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200). 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” (załącznik nr 1)
2. Załączniki:
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty (OŚ).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.
VI. UWAGI:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela.
2. Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022