Logo: BIP

Kształcenie młodocianych

Kształcenie młodocianych

 • 24-08-2023
Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 900) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
a. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
b. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu – do 8081zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania określone powyżej, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 
Wymagane dokumenty:
 
1.Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy).
 
2.Do wniosku należy dołączyć:
kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 
 • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne);
 
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem;
 
 • potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub inny dokument potwierdzający miejsce dokształcania teoretycznego (np. świadectwo;
 
 
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie;
 
 
 • świadectwo(a) pracy młodocianego z poprzedniego (poprzednich) zakładów pracy, jeżeli zaliczono okresy nauki zawodu u innych pracodawców;
 
 
 • aktualny wydruk z CEIDG (zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej) lub Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy spółek prawa cywilnego i handlowego);
 
 
 • oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 
 • pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 
 
 
 Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.
 
 
Dokumentacja dla punktu 1 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362)

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Opłaty:  
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Bełchatów
ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
Referat Oświaty (II piętro, pok. 41)
Poniedziałek, Środa - Piątek - 7.30 - 15.30
Wtorek – 09.00-17.00
 
szczegółowe informacje:
tel. 44 632-47-54 wew. 35
 
Zgodnie z art.  122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.
 
Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania i art. 195 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca w terminie 14 dni zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (oraz o jej zmianach – w tym rozwiązaniu umowy).

Czas załatwienia sprawy:
I.    Termin odpowiedzi
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  
 II.    Tryb udzielenia odpowiedzi  
Wójt Gminy Bełchatów przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej  (art. 104 KPA) pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie gminy Bełchatów – zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.
III.    Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.),
2.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),
3.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.),
4.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
5.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
6.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362),
7.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 

Uwagi:
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 
Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022