Logo: BIP

Odnawialne żródła energii w Gminie Bełchatów

OZE w Gminie Bełchatów – urządzenia zamontowane w ramach I edycji programu już po odbiorach:

108 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej, 122 instalacje fotowoltaiczne i 14 kotłów na biomasę zainstalowano na terenie posesji mieszkańców Gminy Bełchatów, uczestniczących w pierwszej edycji projektu ”Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów”.
Zakończono już odbiory końcowe poszczególnych urządzeń, a cały projekt czeka na rozliczenie końcowe z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
 
 
czytaj dalej

PRZYDATNE DOKUMENTY - KOTŁY NA BIOMASĘ:

E-mail kontaktowy: oze[małpka]ugbelchatow.pl
czytaj dalej

PRZYDATNE DOKUMENTY - KOLEKTORY SŁONECZNE:

E-mail kontaktowy: oze[małpka]ugbelchatow.pl
e-mail
czytaj dalej

PRZYDATNE DOKUMENTY - FOTOWOLTAIKA:

E-mail kontaktowy: oze[małpka]ugbelchatow.pl
e-mail
czytaj dalej

Dodatkowy nabór na kolektory słoneczne:

Gmina Bełchatów w związku z wyczerpaniem listy rezerwowej uczestników projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów”, ogłasza dodatkowy nabór chętnych na instalację zestawów kolektorów słonecznych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy z unijną dotacją do 84% kosztów kwalifikowanych netto.
 
czytaj dalej

Piece na biomasę już działają:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę to pierwsza część prac, realizowanych w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów, która została właśnie zakończona.
czytaj dalej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BEŁCHATÓW – EDYCJA I:

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Bełchatów w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, który został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów NR 46/2017 z dnia 10 maja 2017r., informujemy mieszkańców uczestniczących w projekcie o wytycznych, które muszą zostać spełnione aby montaż instalacji mógł być wykonany.
Montaż kolektorów na gruncie
Wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku (konieczne prace dostosowujące budynek do montażu zestawu solarnego):
1. Wykonanie konstrukcji betonowej z betonu klasy min. B20 o wym.3,75 x 1,7 i grubości min. 10 cm;
2. Wykonanie wykopu o zalecanej głębokości min. 40cm;
3. W razie konieczności pogłębienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na zasobnik solarny zgodnie z wytycznymi Wykonawcy;
4. Na dzień montażu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediów do pomieszczenia montażu zasobnika solarnego;
5. Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań projektu (gniazdo z uziemieniem x 2 szt.);
6. Pokrycie kosztu zakupu dedykowanej rury osłonowej prowadzonej w gruncie np: typu DVR 75/50 firmy Arot.
Pozostałe wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku:
Jeżeli Właściciel/Użytkownik budynku chciałby zamontować grzałkę elektryczną  do zasobnika, to  będzie to koszt poza projektem i musi zostać zapłacony wykonawcy przez mieszkańca jak również koszt podpięcia drugiego źródła ciepła (górna wężownica + dodatkowa pompa ładująca z armaturą + montaż) spoczywa na Właścicielu/Użytkowniku budynku.
Montaż kolektorów na elewacji
Wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku (konieczne prace dostosowujące budynek do montażu zestawu solarnego):
1. W razie konieczności pogłębienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na zasobnik solarny zgodnie z wytycznymi Wykonawcy;
2. Na  dzień montażu  doprowadzenie wszystkich  wymaganych  mediów do  pomieszczenia montażu zasobnika solarnego;
3. Dostosowanie  instalacji elektrycznej do  wymagań projektu (gniazdo z uziemieniem x 2 szt.).
Pozostałe wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku:
Jeżeli Właściciel/Użytkownik budynku chciałby zamontować grzałkę elektryczną  do zasobnika, to  będzie to koszt poza projektem i musi zostać zapłacony wykonawcy przez mieszkańca jak również koszt podpięcia drugiego źródła ciepła (górna wężownica + dodatkowa pompa ładująca z armaturą + montaż) spoczywa na Właścicielu/Użytkowniku budynku.
 
Montaż kolektorów na dachu
    Wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku (konieczne prace dostosowujące budynek do montażu zestawu solarnego):
1. Zmiana pokrycia dachu w przypadku budynków na których jest eternit;
2. Wzmocnienie konstrukcji dachu zgodnie z wymaganiami Wykonawcy przed przystąpieniem do montażu;
3. W razie konieczności pogłębienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na zasobnik solarny zgodnie z wytycznymi Wykonawcy;
4. Na dzień montażu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediów do pomieszczenia montażu zasobnika solarnego;
5. Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań projektu (gniazdo z uziemieniem x 2 szt.);
6. W razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie właściciela.

Pozostałe wytyczne dla Właściciela/Użytkownika budynku:
Jeżeli Właściciel/Użytkownik budynku chciałby zamontować grzałkę elektryczną  do zasobnika, to  będzie to koszt poza projektem i musi zostać zapłacony wykonawcy przez mieszkańca jak również koszt podpięcia drugiego źródła ciepła (górna wężownica + dodatkowa pompa ładująca z armaturą + montaż) spoczywa na Właścicielu/Użytkowniku budynku.

Montaż kotłów na biomasę
  
Wykaz obowiązków Właściciela/Użytkownika budynku:
1. Uprzątnięcie kotłowni i dojścia do niej;
2. Doprowadzenie instalacji z.w., c.w.u., c.o. do pomieszczenia w którym będzie montowany kocioł;
3. W przypadku konieczności zamknięcia układu CO - pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do wykonania tej modyfikacji, zaś wykonanie ty prac jest po stronie wykonawcy;
4. Przygotowanie komina w dobrym stanie o przekroju minimum 14x14 cm. po przeglądzie kominiarskim, w przypadku złego stanu komina wykonanie wkładu kominowego;
5. Przygotowanie gniazda elektrycznego pod kocioł (2 wtykowe);
6. Wykonanie instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i uziemieniem;
7. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej ( w przypadku braku instalacji, przygotowanie naczynia na ew. wyciek z zaworu bezpieczeństwa i lub zaworu DBV1);
8. Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej. Kanał nawiewny: wykonać tzw. „Z”. Montowany przy suficie pomieszczenia do podłogi. Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien mieć wolny przekrój, równy przekrojowi kanału i znajdować się nie wyżej niż 1,0 m od poziomu podłogi kotłowni. Kanał Wywiewny ma mieć wymiar min. 14x14 cm. lub fi 160mm;
9. Dostawa i montaż wkładu kominowego (w przypadku wydania opinii/zalecenia o potrzebie zamontowania takiego wkładu);
10. Zapewnienie odpowiedniej wysokości pomieszczenia: Nowe budynki : 2,2 m , Istniejące budynki: min. 1,9m, ( moce kotła do 25 kW).
Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotła o mocy do 25 kW
Projektowane kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi należy instalować w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Musi to być oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej). Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ” z późniejszymi zmianami: Dz. U.2015.1422 z dnia 18.09.2015 lub równoważnym.
Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. W tym ostatnim przypadku może być wykonany  w postaci zasieków, skrzyń lub pojemników. Powierzchnia składu paliwa powinna umożliwiać składowanie paliwa na cały sezon grzewczy. Popiół i żużel powinny być umieszczone w metalowych pojemnikach, które należy codziennie opróżniać. Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być ona obita blachą stalową o grubości, co najmniej 0,7 mm na odległość min. 0,5 m od krawędzi kotła. Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecane jest, aby pomieszczenie to miało również oświetlenie naturalne bezpośrednie lub pośrednie.
W pomieszczeniu kotła powinien znajdować się niezamykany otwór nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm3. Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wentylacyjny wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach budynku. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój, równy przekrojowi kanału wentylacyjnego. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć możliwości zamknięcia. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej jest niedopuszczalne. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego. Przekrój komina dymowego powinien wynosić min. 20 x 20 cm, a wysokość komina powinna zapewniać ciąg wymagany przez producenta kotła. Kanał dymowy należy wyposażyć we wkład kominowy z blachy kwasoodpornej. Zalecane jest, aby drzwi wejściowe do pomieszczenia kotła otwierały się na zewnątrz pomieszczenia. W budynkach wyposażonych w instalację kanalizacyjną, w pomieszczeniu kotła powinien znajdować się wpust podłogowy. W budynkach bez możliwości podłączenia do kanalizacji pomieszczenia kotła, powinny być urządzenia do opróżniania z wody instalacji ogrzewania, np. studzienka zbiorcza z pompą połączoną z przewodem gumowym. Nie wolno bezpośrednio łączyć instalacji wodociągowej z instalacją centralnego ogrzewania. Odległość kotła od przegród powinna zapewniać dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niż 1,0 m. Wysokość pomieszczenia kotła powinna zapewniać możliwość czyszczenia kotłów. Wysokość pomieszczenia kotła może być równa wysokości kondygnacji, na której został on zamontowany.
Wymagania montażowe dla kotła
Projektowane kotły na biomasę należy ustawić na dokładnie wypoziomowanym podłożu. Zalecane jest każdorazowe ustawienie na fundamencie o wysokości minimum 50 mm. Dopuszcza się bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych. Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyśpiesza zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła. Ustawienie kotła powinno uwzględniać możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia oraz bezpośredniego dostępu z każdej strony.
 
czytaj dalej

Informacja w sprawie projektu „OZE w Gminie Bełchatów”:

Ważna informacja dla mieszkańców, którzy biorą udział w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów”. Dziś Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, podpisał umowy z wykonawcami, którzy w ramach tego projektu zajmą się montażem kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych (solarów). Na terenie tych posesji, które biorą udział w programie, montaż kotłów i kolektorów powinien rozpocząć się na początku października.
 
Niestety, wciąż nie jest możliwe podpisanie umowy z wykonawcą, który zajmie się montażem instalacji fotowoltaicznych. Procedura przetargowa dotycząca tej części projektu uległa wydłużeniu, gdyż jedna z firm biorących udział w przetargu odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Do momentu rozpatrzenia sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą, nie będzie możliwe podpisane umowy z wykonawcą odpowiedzialnym za montaż instalacji fotowoltaicznych. Gdy tylko będziemy znać decyzję KIO, natychmiast poinformujemy o dalszych działaniach.
 
czytaj dalej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BEŁCHATÓW:

Gmina Bełchatów reprezentowana przez Wójta Gminy Bełchatów p. Konrada Koca i Skarbnik Gminy p. Iwone Pole w dniu 30.07.2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE).
Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 555,80 ton równoważnika CO2 rocznie.
  • dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego poprzez wybudowanie 244 jednostek wytwarzania energii z OZE.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 19.02.2018 r. - 31.12.2020 r.
Wartość projektu to 4 325 508,70 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 3 293 128,25 zł.
 
W kosztach przedsięwzięcia będą uczestniczyli mieszkańcy gminy Bełchatów zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie.
*Uwaga! Osoby, u których w 2017 roku została przeprowadzona wizja w terenie w zakresie montażu urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł i zostały zakwalifikowane do projektu informujemy, iż następnym etapem ww. projektu będzie podpisywanie umów w zakresie wzajemnych zobowiązań.
 
 
HARMONOGRAM
1.
Podpisywanie umów z mieszkańcami oraz wpłaty wkładu mieszkańca.
Sierpień – wrzesień 2019
2.
Procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy zadania
Październik – grudzień 2019
3
Montaż urządzeń
Rok 2020
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022