Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej-Woli Mikorskiej

  • 27-06-2024
Zadanie pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej-Woli Mikorskiej” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Cel projektu:
Wybudowana kanalizacja sanitarna będzie inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne. Zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne.
 
Wartość ogólna projektu netto:
1 232 344,44 zł
 
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
320 004,00 zł
 
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki:
480 006,00 zł

Opis projektu:
Zadanie będzie realizowane jako pierwszy etap (pozwolenie na budowę dotyczy całości sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie przebiegała przez działkę o nr 344/1 obręb Wola Mikorska-Zalesna oraz budowy drogi) budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa odcinka, który jest przedmiotem dofinansowania jest niezbędna, aby mogło dojść do realizacji kolejnych etapów budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Budowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie połączona z istniejącym systemem. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Miasta Bełchatów.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, która obejmuje:
- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej
- wykonanie odgałęzień kanalizacji
- wykonanie kanalizacji tłocznej
- wykonanie studni betonowych
- wykonanie studni betonowych odpowietrzających-napowietrzających
- wykonanie studni betonowych rozprężnych
- wykonanie przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
czytaj dalej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów

  • 14-05-2024
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów”
 
Cel projektu:
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 47 posesji (120,3039 MG), które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
 
Wartość ogólna projektu:
50 127,03 zł netto.

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
45 114,00 zł netto

Dlaczego i kiedy azbest szkodzi naszemu zdrowiu?  
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego lecz włóknistej struktury. Zawieszone w powietrzu niewidzialne dla oka włókna azbestu, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów (tzw. włókna respirabilne) wdychane są wraz z powietrzem do płuc, może powodować szereg chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, zmian opłucnowych czy międzybłonniaka opłucnej. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego pojawia się w momencie, gdy włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów lub mechanicznego uszkodzenia wyrobów azbestowych powodowanych działalnością człowieka (łamanie, kruszenie, cięcie, oczyszczanie z nalotu, itp. obróbek mechanicznych). Ze względu na szkodliwość pyłu azbestowego, usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych czy też gospodarczych może być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności, wyposażone techniczne oraz posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników. A usunięte odpady winny być poddane utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych poprzez przykrycie odpadów warstwą świeżej gleby.
 
Użytkowanie azbestu
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub, co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia. Dlatego też eksploatacja materiałów zawierających azbest dopuszczona została max. do 31.12.2032 roku pod warunkiem, że jest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej strukturze.
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
czytaj dalej

Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI; etap II

  • 18-03-2024
Zadanie pn.:
„Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI; etap II” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku likwidacji szamb i nielegalnego odprowadzania nieczystości do przydrożnych rowów.
 
Wartość ogólna projektu: 827 200,00 zł
 
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: 274 720,00 zł
 
Opis projektu:
 
Realizacja zadania polegająca na wykonaniu podłączeń kanalizacyjnych, ma na  celu stworzenie efektywnego systemu odprowadzania ścieków, poprzez podłączenie jak największej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Liczba podłączeń kanalizacyjnych planowanych do wykonania to 75 sztuk (229 RLM).  Efektem tych działań będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi  www.zainwestujwekologie.pl
czytaj dalej

"Utworzenie ekopracowni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurnosie Drugim"

 
Zadanie pn.:
„Utworzenie ekopracowni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurnosie Drugim” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Pracownia chemiczno-fizyczna będzie „sercem” szkoły, w którym tętnić będzie działalność ekologiczna, przyrodnicza oraz będą kształtowane postawy proekologiczne i prozdrowotne. Tu bowiem spotykać się będą entuzjaści wiedzy przyrodniczej  - członkowie koła chemiczno-fizycznego oraz koła funkcjonującego pod nazwą „Ciekawi świata”. Spokój i równowagę odnajdą tu uczniowie, którzy uczą się wzajemnych relacji, korzystania z potencjału otaczającej nas przyrody. Tu również  – ze względu na zasoby edukacyjne – nauczyciele będą przygotowywać uczniów do konkursów, akcji, kampanii o tematyce przyrodniczej.  Pracownia ma spełniać przede wszystkim funkcje praktyczne. Jest to klasa typowa – służąca głównie prowadzeniu lekcji i opanowaniu podstawy programowej  i nietypowa  - stanowiąca bazę dydaktyczną niezbędną do rozwijania wiedzy, umiejętności, talentów.
 
 
Wartość ogólna projektu: 64 512,24 zł

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji udzielonej na podstawie umowy  nr 751/EE/D/2023 z dnia 02-11-2023 r.: 60 000,00 zł
 
Opis projektu:
 
Pomieszczenie zostanie pomalowane, a na jednej ze ścian zostanie położona fototapeta przedstawiająca zjawiska chemiczno-fizyczne. Na ścianie zostaną zamontowane listwy do mocowania plansz. Istotę pracowni ma stanowić jej wygląd, estetyka, dlatego umieścimy w sali nowe ergonomiczne meble dla uczniów, 4 stoliki szkolne typu wyspa do pracy w grupach, 24 krzesła szkolne ergonomiczne. W wyposażeniu pracowni będą znajdowały się również 3 regały, zamykana szafa na odczynniki chemiczne, biurko z monitorem LED i krzesło ergonomiczne dla nauczyciela, stół demonstracyjny wyposażony w czterogniazdkową listwę zasilającą, 2 stojaki na plansze, tablica korkowa mobilna, dygestorium. W szafach, na półkach, w szufladach bezpiecznie
i wygodnie można  przechowywać, np. modele pokazowe, pomoce do przeprowadzania doświadczeń oraz gry dydaktyczne. Obecnie w sali  na jednej ze ścian wisi tablica magnetyczna, suchościeralna, która zostanie zastąpiona monitorem interaktywnym. Pozwoli on na unowocześnienie procesu nauczania i jakość uczenia się, a tym samym wpłynie na większą atrakcyjność zajęć. Monitor interaktywny oraz zakupione programy multimedialne – to pomoce dydaktyczne, dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w sposób ciekawy i dostępny dla wszystkich. Każdy uczeń będzie mógł aktywnie zaangażować się, być kreatorem lekcji. Nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne, oraz rozmieszczenie, wysokość
i zróżnicowanie wielkości stolików umożliwi tworzenie różnorodnych kombinacji zespołowej pracy uczniów. Pracownia, którą pragniemy stworzyć w szkole, ma mieć charakter laboratoryjny. Uczniowie będą zaangażowani do pracy metodą projektów, badań i doświadczeń. Chcąc spełnić te marzenia chcemy zakupić do nowo powstałej pracowni  mobilny stół demonstracyjny
i dygestorium. Na tle fototapety, chcemy wygospodarować miejsce na stojaki z planszami dydaktycznymi. Na parapetach zostaną ustawione doniczki z okazami roślin (Sansewiera cylindryczna, Haworthia), które podniosą walory estetyczne pracowni. Rolety zaciemniające znajdujące się w oknach umożliwią prawidłowy odbiór projekcji multimedialnych.
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
czytaj dalej

Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI

Zadanie pn.:
„Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI”
zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku likwidacji szamb i nielegalnego odprowadzania nieczystości do przydrożnych rowów.
 
Wartość ogólna projektu:
520 340,00 zł
 
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
161 760,00 zł
 
Opis projektu:
 
Realizacja zadania polegająca na wykonaniu podłączeń kanalizacyjnych ma na  celu stworzenie efektywnego systemu odprowadzania ścieków, poprzez podłączenie jak największej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Liczba podłączeń kanalizacyjnych planowanych
do wykonania to 46 sztuk (114 RLM).  Efektem tych działań będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych.
 
 
 
 
czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów

 
Zadanie pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów”
zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Wybudowana kanalizacja sanitarna  będzie inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne. Zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne.
Wartość ogólna projektu:
7 680 540,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki:
169 944,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
113 296,00 zł
 
Opis projektu:
 
Budowana  sieć kanalizacji sanitarnej zostanie  połączona z istniejącym systemem.  Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Miasta Bełchatów na podstawie uzgodnień z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” w Bełchatowie.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, która obejmuje:
- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy DN 200mm PVC-U dł. ok. 1890 mb.
- wykonanie odgałęzień kanalizacji o średnicy DN 160mm PVC-U.
- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN 90 mm PE100-RC dł. ok. 1430 mb.
- wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych DN 1000mm na każdym załamaniu sieci.
- wykonanie studni inspekcyjnych PP DN 600mm dodatkowo na włączeniach odgałęzień.
- wykonanie żelbetowej przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym szt. 2.
- wykonanie przekroczenia drogi krajowej zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi.
 
 
czytaj dalej

„Zakup i montaż pojemników półpodziemnych”

Zadanie pn.:
„Zakup i montaż pojemników półpodziemnych” w ramach zadania „Przebudowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów”
 

zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Usprawnienie systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Bełchatów.
Wartość ogólna projektu:
228 862,41 zł

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy  nr 619/GW/P/2015 z dnia 23-11-2015r.: 111 276,00 zł
 
Opis projektu:
Zadanie polegające na zakupie i montażu pojemników półpodziemnych usprawni system segregacji odpadów. Komplet składający się
z pojemników wygląda następująco:
Studnia nr I:
Komplet składający się z:
- 2 pojemników x ok. 5 m3- opakowania z tworzyw sztucznych i metale,
- 4 pojemników x ok. 2 m3 - odpady biodegradowalne.
Studnia nr II:
Komplet składający się z:
- 1 pojemnika o pojemności ok. 5 m3 – odpady zmieszane (koszt niekwalifikowany),
- 1 pojemnika o pojemności ok. 5 m3 - opakowania z papieru i tektury,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 2,5 m3 – opakowania z papieru i tektury,
- 1 pojemnika dzielony o pojemności ok. 2,5 m3 – odzież i tekstylia,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 1,6 m3 - opakowania ze szkła kolorowego,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 1,6 m3 - opakowania ze szkła białego,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 1,6 m3 – butelki typu pet.
 
czytaj dalej

Ruszył nabór do programu "Moja Woda"

  • 07-08-2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w ramach trzeciej edycji Programu „Moja Woda”. Właściciele domów jednorodzinnych mogą w jego ramach otrzymać dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Dotacja wynosi 80 procent kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej iż 6 tys. zł.
W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od dn. 03.08.2023 roku, poprzez:
  • portal beneficjenta
oraz równolegle dodatkowo
  • w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
Więcej informacji na temat naboru, znajdziecie na stronie internetowej WFOŚ  https://bit.ly/3QxjZqH
czytaj dalej

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów”

 
              
 
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów”
 
 
 
 
Cel projektu:
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 42 posesji (99,78 MG), które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
Wartość ogólna projektu:
34 723,44 zł netto

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji:
31 100,00 zł netto
 
Dlaczego i kiedy azbest szkodzi naszemu zdrowiu?  
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego lecz włóknistej struktury. Zawieszone w powietrzu niewidzialne dla oka włókna azbestu, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów (tzw. włókna respirabilne) wdychane są wraz z powietrzem do płuc, może powodować szereg chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, zmian opłucnowych czy międzybłonniaka opłucnej. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego pojawia się w momencie, gdy włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów lub mechanicznego uszkodzenia wyrobów azbestowych powodowanych działalnością człowieka (łamanie, kruszenie, cięcie, oczyszczanie z nalotu, itp. obróbek mechanicznych). Ze względu na szkodliwość pyłu azbestowego, usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych czy też gospodarczych może być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności, wyposażone techniczne oraz posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników. A usunięte odpady winny być poddane utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych poprzez przykrycie odpadów warstwą świeżej gleby.
Użytkowanie azbestu
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub, co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia. Dlatego też eksploatacja materiałów zawierających azbest dopuszczona została max. do 31.12.2032 roku pod warunkiem, że jest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej strukturze.
czytaj dalej

Przebudowa budynku gminnego w Hucie

  • 16-12-2022
„Przebudowa budynku gminnego w Hucie”
 
Cel projektu:
W wyniku realizacji zadania zapotrzebowanie energii brutto zmniejszy się o 794,7 GJ/rok.
Zużycie energii elektrycznej w budynku na potrzeby oświetlenia zmniejszy się o 56,718 MWh.
Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych w postaci pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.
 
Wartość ogólna projektu:
796 464,00 zł netto

Wysokość dofinansowania ze  środków  pochodzących  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 650 482,00 zł netto w tym:
w formie pożyczki: 195 145,00 zł;
w formie dotacji: 455 337,00 zł.
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
 
czytaj dalej
1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022