Logo: BIP

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Inspektor Ochrony Danych 
w Urzędzie Gminy Bełchatów

Edyta Brożyna
e-mail: iod@ugbelchatow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Bełchatowie („Urząd”) reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, tel. (44) 632 52 11, e-mail: sekretariat~@~ugbelchatow~.~pl
2. Inspektor ochrony danych, tel. (44) 632 52 11, wew. 41, e-mail: iod~@~ugbelchatow~.~pl
3. Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), tj. realizacji zadań ustawowych,
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność gminy (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO),
  • świadczenia społecznie oczekiwanych usług dodatkowych na rzecz mieszkańców gminy za Pani/Pana dobrowolną zgodą (art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy zawartej z Urzędem,  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje żadna z powyższych przesłanek przetwarzania danych osobowych,
  • związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, proporcjonalnym do wyznaczonego celu i nie naruszającym istoty prawa do ochrony danych (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
4. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: innych podmiotów publicznych upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu na podstawie zawartych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu, do którego zostały pozyskane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji;
6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw;
W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do informacji na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały szczególne przepisy prawa.
9. W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów informujemy, że obiekt objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem monitoringu jest niezbędne do zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony osób przebywających w obszarze monitorowanym.
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022