Logo: BIP

UNIA EUROPEJSKA

Gmina Bełchatów - Cyberbezpieczny samorząd

  • 14-05-2024
 
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0742/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. “Gmina Bełchatów - Cyberbezpieczny Samorząd” tj. przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Bełchatów.
 
Okres realizacji: do 25.04.2026 r.
Całkowity koszt realizacji: 734 643,55 zł.
Kwota dofinansowania: 554 598,89 zł. (wkład UE 465 863,07 zł i BP 88 735,82 zł)
Wkład własny Gminy Bełchatów: 180 044,66 zł.
Dofinansowanie: 92,00%

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym
czytaj dalej

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja II

 
 
 
Gmina Bełchatów rozpoczęła realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja II”. Projekt przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych. Celem głównym projektu jest zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych, a co za tym idzie wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa. Końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gmin, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.
Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 094 827,86 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 211 355,08 zł.
Projekt zostanie zrealizowany do 30.12.2023 r.
 
czytaj dalej

Projekt "CYFROWA GMINA"

  • 28-03-2022
 
 
 
Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3906/2/2021 z dnia 15.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez gminę.
 W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt na potrzeby cyfryzacji Gminy Bełchatów:
  • UTM Security pack wraz z rekonfiguracją urządzenia – licencja
  • Zestawy komputerowe,
  • Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania,
  • Dyski serwerowe, pamięć RAM do rozbudowy serwera beackupu NAS (komplet),
  • oraz zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Wartość projektu: 100 000,00 zł
Dofinansowanie: 100 %
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022